%D
dni
%H
ur
%M
min
%S
sek
 temp.   vlaga   temp.   vlaga   temp.   vlaga 
07:00 14:00 21:00
1. Ljubljanski maraton  
27. oktober 1996
4,0°C 90% 14,2°C 46% 7,4°C 77% vreme1
2. Ljubljanski maraton
26. oktober 1997
-0,2°C 89% 11,2°C 44% 5,0°C 72% vreme1
3. Ljubljanski maraton
25. oktober 1998
6,0°C 96% 10,0°C 93% 9,5°C 95% vreme3
4. Ljubljanski maraton
24. oktober 1999
9,9°C 96% 16,9°C 69% 14,9°C 85% vreme1
5. Ljubljanski maraton
22. oktober 2000
9,3°C 82% 14,7°C 52% 7,1°C 91% vreme1
6. Ljubljanski maraton
28. oktober 2001
5,2°C 99% 15,5°C 64% 11,9°C 81% vreme1
7. Ljubljanski maraton
27. oktober 2002
8,6°C 94% 16,3°C 63% 15,1°C 68% vreme1
8. Ljubljanski maraton
26. oktober 2003
-2,8°C 94% 5,3°C 61% 2,0°C 91% vreme1
9. Ljubljanski maraton
24. oktober 2004
9,4°C 94% 18,2°C 63% 13,9°C 80% vreme1
10. Ljubljanski maraton
23. oktober 2005
14,0°C 97% 18,8°C 75% 16,0°C 87% vreme1
11. Ljubljanski maraton
29. oktober 2006
11,8°C 96% 16,8°C 76% 12,0°C 93% vreme1
12. Ljubljanski maraton
28. oktober 2007
8,7°C 97% 9,8°C 85% 8,6°C 97% Vreme2
13. Ljubljanski maraton
26. oktober 2008
8,9°C 81% 9,9°C 70% 5,0°C 97% vreme4
14. Ljubljanski maraton
25. oktober 2009
6,8°C 98% 13,8°C 70% 9,8°C 96% vreme1
15. Ljubljanski maraton
24. oktober 2010
9,8°C 85% 14,7°C 64% 11,6°C 73% vreme4
16. Ljubljanski maraton
23. oktober 2011
4,9°C 97% 7,3°C 82% 7,0°C 86% vreme4
17. Ljubljanski maraton
28. oktober 2012
0,6°C 93% 2,3°C 82% 0,8°C 92% vreme5
18. Ljubljanski maraton
27. oktober 2013
8,8°C 100% 17,8°C 73% 17,6°C 84% vreme4
19. Ljubljanski maraton
26. oktober 2014
5,4°C 98% 11,8°C 63% 6,5°C 84% vreme4
20. Ljubljanski maraton
25. oktober 2015
5,0°C 99% 12,8°C 71% 8,5°C 93% vreme4
21. Ljubljanski maraton
30. oktober 2016
3,2°C 98% 14,2°C 57% 7,8°C 88% vreme4
22. Ljubljanski maraton
29. oktober 2017
4,2°C 96% 15,4°C 57% 11,8°C 43% vreme4
23. Ljubljanski maraton
28. oktober 2018
14,5°C 94% 16,1°C 91% 14,4°C 95% Vreme2
24. Ljubljanski maraton
27. oktober 2019
6,1°C 92% 21,1°C 53% 11,8°C 78% vreme4
25. Ljubljanski maraton
24. oktober 2021
3,6°C 88% 12,9°C 52% 5,2°C 79% vreme4
26. Ljubljanski maraton
23. oktober 2022
10,6°C 89% 15,3°C 81% 17,1°C 81% vreme3
27. Ljubljanski maraton
22. oktober 2023
12,1°C 97% 19,4°C 58% 12,0°C 92% vreme3